Facebook

Organizacja

 

Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Obrzycku w godzinach od 7:00 do 15:00:

a) uczniowie dowożeni do szkoły autobusami, czekający na zajęcia przed lekcjami lub czekający na odwóz po lekcjach,
b) pozostali uczniowie ze względu na czas pracy rodziców (zapisani do świetlicy),
c) uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,
d) uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole,
e) uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy.

2. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie:

a) na prośbę rodziców/opiekunów prawnych,
b) na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga.

3. Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego.

4. Opieką świetlicową objęci są uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia świetlicowe. Ich obecność na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych.

5. Grupa przydzielona nauczycielowi na daną godzinę zajęć nie może być większa niż 25 uczniów.

6. Czas pracy świetlicy jest skorelowany z czasem trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym planem zajęć dnia.

 

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej
Dzienny rozkład zajęć w świetlicy

7.00 - 8.00

• Dowozy uczniów, schodzenie się dzieci.
• Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.
• Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

8.00 - 11.00

• Zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. podczas absencji nauczycieli, repliki zegarków rolex nieuczęszczających na religię, oraz zajęcia zgodne z planem pracy nauczycieli świetlicy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
• Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.

11.00 – 12.30

• Schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
• Odpoczynek i zabawy dowolne.
• Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

12.30 – 14.30

• Schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
• Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy.
• Odrabianie zadań domowych.
• Gry i zabawy na powietrzu.
• Zajęcia okolicznościowe.
• Zabawy integracyjne.
• Zajęcia plastyczne przygotowujące dzieci do udziału w konkursach.
• Odwozy dzieci.

14.30 - 15.00

• Zabawy dowolne wg zainteresowań.
• Różne formy pracy z książką.
• Oglądanie bajek.
• Porządkowanie gier i zabawek.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ JEST DOKUMENTEM PODLEGAJĄCYM MODYFIKACJOM ZGODNIE Z AKTYWNOŚCIĄ I ZAINTERESOWANIAMI DZIECI.