Facebook

Koncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W OBRZYCKU
„BAJKOWA KRAINA”


Koncepcja Pracy Przedszkola „Bajkowa Kraina” przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 23 marca 2015 roku. Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu 5 lutego 2015 roku.
Podstawa prawna: Koncepcja Pracy Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Obrzycku ul. Plac Lipowy 12 opracowana na podstawie:
•    „Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
•    Statutu Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko uchwalonego przez Radę Miasta Obrzycko w dniu 30 sierpnia 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Nasze przedszkole


    Przedszkole, które uzyskało imię „Bajkowa Kraina” 12 VI 2012 r. zlokalizowane jest w obrębie Zespołu Szkół w Obrzycku, przy Placu Lipowym 12. Znajduje się w oddzielnym budynku, pięknie położonym w pobliżu rzeki Warty. W przedszkolu jest 5 sal dydaktycznych, umeblowanych w większości w nowoczesne mebelki. W zależności od potrzeb mamy grupę 3-latków, 4-latków i 5 – 6-latków. W roku szkolnym 2014/2015 są dwie grupy 4-latków i 2 grupy 5 – 6-latków oraz jedna 3-latków. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny. Jest gabinet logopedyczny, kuchnia, stołówka i świetlica, z której korzystają także dzieci szkolne. Mamy dwie nowoczesne łazienki. Dzieci mają do dyspozycji kąciki tematyczne wyposażone w zabawki.
Baza dydaktyczna jest uzupełniana na bieżąco w zależności od potrzeb. Dzieci starsze korzystają ze szkolnej sali gimnastycznej.
    Ogród przedszkolny usytuowany jest obok sali gimnastycznej przy szkole. Wyposażony jest w atestowany sprzęt do różnego rodzaju zajęć i zabaw ruchowych.
Rosną tam drzewa, które zapewniają cień w słoneczne, gorące dni. Dają one też możliwość obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
    Nazwy grup kojarzą się z nazwą przedszkola i brzmią: Rozśpiewane Krasnoludki, Przyjaciele Kubusia Puchatka, Leśne Ludki, Przyjaciele Myszki Miki, Pluszowe Misie, Wesołe Smerfy.
    Placówka czynna jest w godzinach od 630 do 1630. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z zajęć planowanych – inspirowanych przez nauczycielki, ale także tworzy się warunki do samodzielnej aktywności. Prowadząc obserwacje pedagodzy określają indywidualną sferę najbliższego rozwoju wychowanków, wychodzą naprzeciw ich potrzebom i wyzwalają potencjał twórczy, prowadzą pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym i wyrównawczą, kompensującą niedobory naszych podopiecznych.
    Wśród oferty zajęć dodatkowych aktualnie proponuje się: rytmikę, język angielski i katechezę. Przedszkolaki mające trudności w wymowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych lub w ramach potrzeb korzystają z terapii pedagogicznej oraz konsultacji i badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach. Swoje możliwości artystyczne wychowankowie prezentują w konkursach i występach dla kolegów i rodzin. Organizujemy wiele imprez wewnętrznych dla nas już tradycyjnych, ale także okolicznościowych dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej.
    W przedszkolu pracuje 6 nauczycielek. Logopeda i katechetka oraz nauczycielki uczące języka angielskiego zatrudnione są w Zespole Szkół. Dyrektor Zespołu Szkół jest również dyrektorem przedszkola.
    Kadra pedagogiczna posiada właściwe kwalifikacje zawodowe: kierunkowe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi, systematycznie uczestniczy w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach metodycznych.
    Zmierzamy do doskonalenia zewnętrznego wizerunku przedszkola, funkcjonalności pomieszczeń, przystosowania bazy materialno-dydaktycznej do realizacji zadań, zadowolenia rodziców, a przede wszystkim dzieci, aby czuły się bezpieczne i były przyjaźnie nastawione do środowiska.

WIZJA PRZEDSZKOLA


    Wszystkie działania przedszkola nakierowane są na tworzenie najlepszych warunków twórczego rozwoju dziecka w harmonii z rówieśnikami, w atmosferze współpracy dorosłych odpowiedzialnych za ich rozwój.

 •  Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci mają stworzone warunki  do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 •  Przedszkole stwarza dzieciom możliwości do dużej samodzielności w działaniu.
 •  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 •  Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, które każdemu dziecku zapewnia podmiotowe traktowanie. Nauczyciele są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji, dbają o ich pełny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 •   Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują nowatorskich rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 •   Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 •   Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne rozwijające wyobraźnię dzieci.
 •   Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno-wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA


1.    Dbamy o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości.
Nasi wychowankowie poznają świat:
•    na drodze przeżywania, poszukiwania, odkrywania i eksperymentowania.
      W naszej palcówce uczymy:
•    wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
•    zaangażowania w zabawę i pracę,
•    wiary we własne możliwości,
•    kreatywnego myślenia i działania,
•    współpracy i wzajemnej pomocy,
•    uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi.
2.    Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie i pod dyktando swoich osobistych zdolności i dążeń.
3.    Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz urzeczywistniania jego potencjalnych możliwości.
4.    Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.    Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.


PROPONOWANA OFERTA EDUKACYJNA


    Praca wychowawczo-dydaktyczna przedszkola ma na celu wychowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości, funkcjonującej prawidłowo w wymiarze społecznym. Etap przedszkolny kończy się uzyskaniem przez dzieci gotowości do obowiązku szkolnego. Osiągnięcie tego poziomu możliwe jest dzięki zadaniom realizowanym w przedszkolu i domu rodzinnym. Jesteśmy placówką pracującą zgodnie z humanistycznym kierunkiem w pedagogice, dla każdego dziecka zgodnie         z przeprowadzonymi obserwacjami, na podstawie wywiadu z rodzicami, dziećmi, nauczycielki określają sferę najbliższego rozwoju, dzięki czemu nasi wychowankowie (w ramach możliwości) rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Preferujemy edukację podmiotową, bazującą na mocnych stronach dzieci, polegającą na wspomaganiu go poprzez oferty wspólnych działań przedszkolaka i nauczyciela.
Niewątpliwie w celu zapewnienia najlepszych możliwości rozwojowych dziecka, podstawowym zadaniem nauczycieli przedszkola musi być wszechstronna, szeroko rozumiana aktywizacja przedszkolaków z uwzględnieniem  ich potrzeb indywidualnych i zainteresowań. Propozycje aktywności zróżnicowanych pod względem formy i treści w działaniu to drogi kształcenia samodzielności praktycznej i poczucia sprawstwa.
    Czynnikiem warunkującym nabywanie przez wychowanka właściwych kompetencji jest klimat zaufania, bezpieczeństwa i psychicznej więzi z dorosłą osobą, co sprawia,  że dziecko bez obaw odnajduje się w sytuacjach nowych.
    W pracy dydaktycznej w naszej placówce obok metod konwencjonalnych stosuje się metody nowatorskie. Zasady ich realizacji przekazane były nauczycielkom w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizowanych kursów przez ośrodki edukacyjne oraz na zespołach samokształceniowych. I tak wśród metod wykorzystywanych w procesie edukacyjnym prowadzonym w „Bajkowej Krainie” wyróżnić należy: Metodę Dobrego Startu – kształcącą percepcję ruchowo– wzrokowo– słuchową, Metodę Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne, metodę Marii Montesorii z myślą przewodnią „pomóż mi zrobić to samemu” i lekcjami ciszy, metody gimnastyki: Knillów, Kniessów, Labana, Denissona.
    Celem nadrzędnym jest przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym na podstawie zaakceptowanego systemu wartości. Trudno byłoby realizować takie zadania bez współpracy z domem rodzinnym wychowanków. Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych pogadankach tematycznych. Wspólnie oddziałując uczymy naszych podopiecznych akceptacji, niesienia wzajemnej pomocy, serdeczności, koleżeństwa, umiejętności tworzenia przyjaznego klimatu zabawy i nauki, rozróżniania dobra i zła, zapobiegania agresji.
W każdej grupie wiekowej został opracowany przez wychowanków wraz z nauczycielkami i jest przestrzegany REGULAMIN  DOBREGO  PRZEDSZKOLAKA.


Dostarczamy dzieciom różnych okazji do kształtowania aktywnego stosunku do poznawanych wartości i ich przetwarzania w twórczej działalności.
    Organizując środowisko materialne, ciekawe środki zabaw artystycznych, działając własnym przykładem, rozbudzamy w naszych podopiecznych nie tylko postawy twórcze, ale skłaniamy do wielorakich działań ekspresyjnych.
    Istotne jest budowanie warunków do aktywności twórczej poprzez wewnętrzną motywację do działania, osobisty stosunek dziecka do czynności powiązanych z uczuciem radości lub uporu przy pokonywaniu trudności. Kąciki w salach są miejscem realizacji pomysłów, zapewniają kontakt z wieloma osobami, materiałami i sytuacjami. Wytwory dzieci są eksponowane na gazetce ściennej w salach, na korytarzach ( hol– szatnia ). Stała ekspozycja lalek teatralnych czy miejsce do zabaw plastycznych, kącik z instrumentami, szafka z przyborami do ćwiczeń – zachęcają do działania.
    Bardzo ważny jest klimat twórczy, nie bez przyczyny mówi się, że przedszkolaki są takie jak ich nauczycielki, przecież to one pokazują „koziołkowi” jak zmienić świat, akceptują dziecięcą ciekawość, uwzględniając możliwości swoich wychowanków, organizują kontakty ze sztuką różnego rodzaju (teatr, literatura, plastyka, technika, balet, opera, muzyka poważna).
    Oprócz metod wymienionych, wielokrotnie do zabaw z dziećmi wykorzystujemy dramę  jako środek ekspresji przedszkolaków, ale także źródło informacji o dziecięcych postawach i wartościach często wyniesionych z domu rodzinnego oraz propozycje pedagogów zabawy Towarzystwa KLANZA zmierzające do integracji grupy, rozwijające działania twórcze.
    Szczególną troską obejmowane są działania wychowawczo-dydaktyczne w grupie dzieci 5 – 6-letnich i opieka nad dziećmi z orzeczeniami i opiniami.
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach, a na miejscu z logopedą.
    Wspólne kontakty wszystkich przedszkolaków w czasie zabaw i uroczystości przyczyniają się do integracji dzieci specjalnej troski z pozostałą społecznością. W tym momencie „pełny rozwój” oznacza, że stawiamy na to co w człowieku najbardziej twórcze, wspieramy przede wszystkim jego „mocne strony”. Skuteczna idea integracji wymaga przygotowania środowiska społecznego rodziców, wychowawców oraz samych dzieci. Na bazie zgromadzonych informacji i doświadczenia można uznać iż działania takie powiodły się w pełni.
    Działalność dzieci w kierunku ekologii pobudzamy poprzez: zabawy, obserwacje, wycieczki, hodowlę roślin, prace społeczno-użytkowe prowadzone między innymi w ogrodzie przedszkolnym.
    Odzwierciedleniem  pracy wychowawczo-dydaktycznej są uroczystości i imprezy środowiskowe. Działalność taka jest momentem szczególnej mobilizacji, elementem promocji placówki, aktywizacji dzieci i całego personelu, a także rodziców. Dostarcza wielu miłych przeżyć, daje efekt solidarnego zmierzania do wspólnie wytyczonego celu.

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE


    Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630. Godziny pracy przedszkola uzależnione są od potrzeb rodziców. Dzieci bawią się i uczą w oddziałach zbliżonych wiekowo. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału opracowany jest zgodnie z podstawą programową i czasem otwarcia oddziału. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:
•    co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na powietrzu;
•    co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się;
•    dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;
•    najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne.
Harmonogram dnia:
6.30 – 8.30    zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, rysowanie na dowolny temat, gimnastyka buzi i języka, układanki logiczne, zabawy konstrukcyjne, czynności porządkowe w sali, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00    śniadanie
9.00 – 11.45    zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie, gry i zabawy, wycieczki, spacery, prace porządkowe, zabawy swobodne w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabiegi porządkowo-higieniczne
11.45 – 12.15    obiad
12.15–16.30    ćwiczenia relaksacyjne, czynności samoobsługowe, zabawy na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabawy swobodne dzieci lub zabawy kierowane przez nauczyciela w sali), praca indywidualna z dzieckiem, prace gospodarczo-porządkowe w sali. 2 x 30 minut     w grupie 5 – 6 - latków zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego i religii w tygodniu realizowane według programu.Odpoczynek w formie leżakowania (maluszki) – w zależności od potrzeb dzieci i zgłoszeń rodziców.

OFERTA PROGRAMOWA PRZEDSZKOLA


    Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

 • metoda projektu badawczego;
 • kinezjologia edukacyjna Denissona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia – „gimnastyka mózgu”;
 • pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia we wszystkich obszarach edukacji;
 • muzykoterapia;
 • gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, Kniessów;
 • kinezjologia edukacyjna „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej;
 • aktywne słuchanie muzyki poważnej Batti Strauss.W naszym Przedszkolu Dziecko:

1.    Poznaje najbliższe otoczenie, swoje miasto, swój kraj.
2.    Poznaje swoje prawa i obowiązki.
3.    Czuje się bezpiecznie.
4.    Rozwija się twórczo.
5.    Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
6.    Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
7.    Buduje pozytywny obraz samego siebie.
8.    Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
9.    Osiąga gotowość szkolną.


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA „BAJKOWA KRAINA”


Nasz absolwent to dziecko, które:
1.    Jest samodzielne w sferze samoobsługi i higieny osobistej.
2.    Potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
3.    Jest sprawne fizycznie.
4.    Jest otwarte w kontaktach międzyludzkich.
5.    Potrafi współdziałać w grupie.
6.    Jest koleżeńskie, tolerancyjne, nieagresywne.
7.    Jest odporne i zrównoważone emocjonalnie.
8.    Wierzy we własne możliwości.
9.    Jest kreatywne, twórcze i odtwórcze w działaniu.
10.    Posiada bogaty zasób słownictwa.
11.    Chętnie uczy się, jest ciekawe świata.
12.    Potrafi posługiwać się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych.
13.    Jest świadomy swoich praw i obowiązków.
14.    Posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, które zapewniają mu dobry start w szkole.W naszym Przedszkolu Rodzice:
1.    Uzyskują pomoc specjalistów.
2.    Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3.    Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.
4.    Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
5.    Są partnerami w działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
6.    Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują   z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

W naszym Przedszkolu  Nauczyciele:
1.    Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.
2.    Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w aktach normatywnych placówki.
3.    Podejmują różne działania, wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
4.    Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci i placówki.
5.    Współpracują z rodzicami pozyskując ich do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
6.    Współpracują ze środowiskiem lokalnym poszukując sympatyków i partnerów przedszkola.
7.    Podnoszą kwalifikacje oraz doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
8.    Monitorują efektywność i prowadzą ewaluację własnej pracy.
9.    Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
10.    Diagnozują dzieci.
11.    Promują placówkę w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo w licznych konkursach i inicjatywach.

Cykliczny kalendarz imprez i wydarzeń w przedszkolu:
1.    Pasowanie na przedszkolaka.
2.    Spotkanie z policjantem w ramach projektu edukacyjnego Policji.
3.    Jesienna wycieczka.
4.    Dzień Pluszowego Misia.
5.    Mikołajkowa olimpiada.
6.    Spotkania wigilijne ( kiermasz świąteczny, wspólna wigilia, program artystyczny).
7.    Bal Karnawałowy.
8.    Dzień Babci i Dziadka.
9.    Wiosenna wycieczka.
10.    Drzwi otwarte w przedszkolu.
11.    Spotkania wielkanocne ( kiermasz, śniadanie wielkanocne, szukanie zajączka).
12.    Święto Rodziny – festyn majowy.
13.    Wycieczka rekreacyjna.
14.    Dzień Dziecka.
15.    Imieniny przedszkola.
16.    Pożegnanie przedszkola.

ROZWÓJ BAZY I INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLA


•    modernizacja ogrodu przedszkolnego; nowy plac zabaw przy przedszkolu.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY I ROZWOJU PRZEDSZKOLA


•    ankieta ewaluacyjna skierowana do pracowników, rodziców.
1.    Czy koncepcja pracy i rozwoju przedszkola spełnia Państwa oczekiwania ?
2.    Jakie działania przedszkola sprzyjają rozwojowi dzieci i placówki ?
3.    Co chcieliby Państwo wdrożyć lub udoskonalić w pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola ?